Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
industrial arts
industrial+arts
[in'dʌstriəl'ɑ:ts]
danh từ
kỹ thuật công nghiệp (dạy ở các trường phổ thông và (kỹ thuật))


/in'dʌstriəl'ɑ:ts/

danh từ
kỹ thuật công nghiệp (dạy ở các trường phổ thông và kỹ thuật)

Related search result for "industrial arts"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.