Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extraneous
extraneous
[eks'treinjəs]
tính từ
bắt nguồn ở ngoài, xa lạ
không liên quan tới vấn đề đang được đề cậpngoại lai

/eks'treinjəs/

tính từ
bắt nguồn ở ngoài, xa lạ
không thuộc về, không dính dáng, không liên quan đến (vấn đề đang giải quyết...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "extraneous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.