Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arrange

arrange
[ə'reindʒ]
ngoại động từ
sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn
arrange in alphabetical order
sắp xếp theo thứ tự abc
to arrange a room
sửa soạn căn phòng
to arrange one's hair
chải (vuốt) tóc cho gọn gàng tề chỉnh
thu xếp; chuẩn bị
to arrange a meeting
thu xếp cuộc gặp gỡ
to arrange a marriage
thu xếp việc cưới xin
dàn xếp, hoà giải (một cuộc cãi nhau...)
cải biên, soạn lại
to arrange a piece of music
cải biên một bản nhạc
to arrange a play for broadcasting
soạn lại một vở kịch để phát thanh
(toán học) chỉnh hợp
(kỹ thuật) lắp ráp
(quân sự) sắp xếp thành hàng ngũ chỉnh tề
nội động từ
thu xếp; chuẩn bị
to arrange to come early
thu xếp để đến sớm
dàn xếp, đồng ý, thoả thuận
to arrange with somebody about something
dàn xếp với ai vấn đề gì; đồng ý với ai cái gì
(quân sự) đứng thành hàng ngũ chỉnh tềsắp xếp

/ə'reindʤ/

ngoại động từ
sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn
arrange in alphabetical order sắp xếp theo thứ tự abc
to arrange a room sửa soạn căn phòng
to arrange one's hair chải (vuốt) tóc cho gọn gàng tề chỉnh
thu xếp; chuẩn bị
to arrange a meeting thu xếp cuộc gặp gỡ
to arrange a marriage thu xếp việc cưới xin
dàn xếp, hoà giải (một cuộc cãi nhau...)
cải biên, soạn lại
to arrange a piece of music cải biên một bản nhạc
to arrange a play for broadcasting soạn lại một vở kịch để phát thanh
(toán học) chỉnh hợp
(kỹ thuật) lắp ráp
(quân sự) sắp xếp thành hàng ngũ chỉnh tề

nội động từ
thu xếp; chuẩn bị
to arrange to come early thu xếp để đến sớm
dàn xếp, đồng ý, thoả thuận
to arrange with somebody about something dàn xếp với ai vấn đề gì; đồng ý với ai cái gì
(quân sự) đứng thành hàng ngũ chỉnh tề

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "arrange"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.