Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
advert


/əd'və:t/

nội động từ

ám chỉ (nói hoặc viết); nói đến, kể đến

tai hoạ, tai ương


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "advert"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.