Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
advert
advert
['ædvə:t]
danh từ
(thông tục) sự quảng cáo


/əd'və:t/

nội động từ
ám chỉ (nói hoặc viết); nói đến, kể đến
tai hoạ, tai ương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "advert"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.