Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
advertising
danh từ
sự quảng cáo, nghề quảng cáoadvertising
['ædvətaiziη]
danh từ
sự quảng cáo; nghề quảng cáo
he works in advertising
anh ta làm nghề quảng cáo
alcohol advertising is strictly prohibited
quảng cáo rượu thì bị cấm nghiêm ngặt
a nationwide advertising campaign
một chiến dịch quảng cáo trên toàn quốc
advertising revenue
thu nhập (có được từ việc) quảng cáo


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.