Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
will/wil/

danh từ

ý chí, chí, ý định, lòng

    will can conquer habit ý chí có thể chế ngự thói quen

    strong will ý chí mạnh mẽ

    lack of will sự thiếu ý chí

    free will tự do ý chí

    it is my will that... ý tôi muốn rằng...

    where there's a will there's a way (tục ngữ) có chí thì nên

sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm

    to work with a will làm việc hăng say

    a will that overcomes all difficulties quyết tâm khắc phục mọi khó khăn

nguyện vọng, ý muốn; ý thích

    against one's will trái ý mình

    at one's will and pleasure tuỳ ý mình

    of one's free will hoàn toàn do ý muốn của mình

    at will theo ý muốn, tuỳ ý

    to have one's will đạt ý muốn, toại nguyện

(pháp lý) tờ di chúc, chúc thư

    to make one's will làm chúc thư

    last will and testament di mệnh, di chúc

ngoại động từ willed

tỏ ý chí; có quyết chí

định

    Heaven willed it trời đ định như thế

buộc, bắt buộc

    to will oneself tự buộc phi

(pháp lý) để lại bằng chức thư

động từ would

muốn

    do as you will anh cứ làm theo như ý anh muốn

thuận, bằng lòng

    I hope you will sing tôi hy vọng rằng anh sẽ bằng lòng hát

thường vẫn

    he would go for a walk every morning nó thường vẫn dạo chi mỗi sáng

nếu, giá mà, ước rằng

    would I were in good health giá mà tôi khoẻ

phi, tất nhiên; ắt là, hẳn là, chắc là

    boys will be boys con trai thì tất nhiên vẫn là con trai

    and that will be his son with him hẳn là con ông ta đang đi với ông ta

nhất định sẽ

    accident will happen tai nạn nhất định sẽ xy ra

sẽ (tưng lai)

    I know he will change his mind tôi biết rằng nó sẽ thay đổi ý kiến

có thể

    the next stop will be Haiduong, I suppose tôi cho rằng ga sắp đến có thể là Hi dưng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "will"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.