Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
library

library


library

Libraries have books, tapes, and computer programs that you can use and borrow.

['laibrəri]
danh từ
thư viện, phòng đọc sách
circulating library
thư viện lưu động
free library, public library
thư viện công cộng
reference library
thư viện tra cứu
tủ sách
loại sách (có liên quan về nội dung, đóng bìa giống nhau)thư viện
l. of tapes (máy tính) thư viện các băng

/'laibrəri/

danh từ
thư viện, phòng đọc sách
circulating library thư viện lưu động
free library public library thư viện công cộng
reference library thư viện tra cứu
tủ sách
loại sách (có liên quan về nội dung, đóng bìa giống nhau)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "library"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.