Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
library steps
library+steps
['laibrəristeps]
danh từ
thang xếp


/'laibrəristeps/

danh từ
thang xếp

Related search result for "library steps"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.