Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decline
decline
[di'klain]
danh từ
sự sụt, sự suy tàn, sự suy sụp, sự tàn tạ
the decline of imperialism
sự suy tàn của chủ nghĩa đế quốc
the decline of prices
sự sụt giá
the decline of old age
sự tàn tạ của tuổi già
the decline of the moon
lúc trăng tàn
(y học) bệnh gầy mòn, sự sụt sức
to fall into a decline
mắc bệnh gầy mòn, bị sụt sức
nội động từ
nghiêng đi, dốc nghiêng đi
nghiêng mình, cúi mình, cúi đầu rũ xuống
tàn dần (ngày); xế, xế tà (mặt trời...); suy đi, suy dần (sức khoẻ); sụt xuống (giá cả...)
suy sụp, suy vi, tàn tạ
ngoại động từ
nghiêng (mình), cúi (đầu)
từ chối, khước từ, không nhận, không chịu
to decline an invitation
khước từ lời mời
to decline battle
không chịu giao chiến
to decline a challenge
không nhận lời thách
to decline to do (doing) something
từ chối không làm gì
to decline with thanks
từ chối một cách khinh bỉ
(ngôn ngữ học) biến cách


/di'klain/

danh từ
sự sụt, sự suy tàn, sự suy sụp, sự tàn tạ
the decline of imperialism sự suy tàn của chủ nghĩa đế quốc
the decline of prices sự sụt giá
the decline of old age sự tàn tạ của tuổi già
the decline of the moon lúc trăng tàn
(y học) bệnh gầy mòn, sự sụt sức
to fall into a decline mắc bệnh gầy mòn, bị sụt sức

nội động từ
nghiêng đi, dốc nghiêng đi
nghiêng mình, cúi mình, cúi đầu rũ xuống
tàn dần (ngày); xế, xế tà (mặt trời...); suy đi, suy dần (sức khoẻ); sụt xuống (giá cả...)
suy sụp, suy vi, tàn tạ

ngoại động từ
nghiêng (mình), cúi (đầu)
từ chối, khước từ, không nhận, không chịu
to decline an invitation khước từ lời mời
to decline battle không chịu giao chiến
to decline a challenge không nhận lời thách
to decline to do (doing) something từ chối không làm gì
to decline with thanks từ chối một cách khinh bỉ
(ngôn ngữ học) biến cách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decline"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.