Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cede


/si:d/

ngoại động từ

nhượng, nhường lại (quyền hạn, đất đai...)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cede"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.