Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carry

carry
['kæri]
danh từ
(quân sự) tư thế cầm gươm chào; sự bồng vũ khí
tầm súng; tầm bắn xa
sự khiêng thuyền xuống (từ sông này sang sông khác); nơi kéo thuyền lên khỏi mặt nước (để chuyển đi nơi khác)
động từ
mang, vác, khuân, chở; ẵm
railways and ships carry goods
xe lửa và tàu chở hàng
to carry a baby in one's arms
ẵm em bé trong tay
đem theo, đeo, mang theo; tích trữ (hàng hoá để bán); nhớ được
to carry money with one
đem theo tiền
can you carry all these figures in your head?
anh có thể nhớ được tất cả những con số này không?
mang lại, kèm theo, chứa đựng
the loan carries 3 per cent interest
tiền cho vay ấy mang lại 3 phần trăm lãi
power carries responsibility with it
quyền lực kèm theo trách nhiệm
dẫn, đưa, truyền
the oil is carried across the desert in pipelines
dầu được dẫn qua sa mạc bằng đường ống
to carry conviction
truyền (cho ai) sự tin tưởng (của mình); có sức thuyết phục
chống, chống đỡ
these pillars carry the weight of the roof
những cột này chống đỡ sức nặng của mái nhà
có tầm, đạt tới, tầm xa; tới, đi xa (tới), vọng xa
these guns carry for enough
súng này bắn khá xa
the sound of the guns carries many miles
tiếng súng vọng xa nhiều dặm
đăng (tin, bài) (tờ báo)
todays' paper carries the news that...
báo hôm nay đăng tin rằng...
(toán học) mang, sang, nhớ
làm dài ra, kéo cao lên, tiếp nối
to carry a fence round a field
kéo dài bức rào quanh cánh đồng
thắng, lấy được, chiếm được, đoạt được; thuyết phục được; vượt qua; được thông qua, được chấp nhận; giành được thắng lợi cho ta
to carry the enemy's position
chiếm được vị trí địch
to carry everything before one
vượt qua mọi trở lực thành công
to carry one's audience with one
thuyết phục được thính giả của mình
he carried his point
điều anh ta đưa ra được chấp nhận
the resolution was carried
nghị quyết được thông qua
có dáng dấp, đi theo kiểu; giữ theo kiểu
he carries himself like a soldier
anh ấy đi dáng như một quân nhân
to carry sword
cầm gươm chào
có thái độ, xử sự, cư xử, ăn ở
he carries himself insolently
hắn có thái độ láo xược
to carry away
đem đi, mang đi, thổi bạt đi
to be carried away
bị lôi cuốn đi, bị làm cho say mê
to be carried away by one's enthusiasm
bị nhiệt tình lôi cuốn đi
to carry forward
đưa ra phía trước
(toán học); (kế toán) mang sang
to carry off
đem đi, bắt đi, đưa đi khỏi chốn trần ai
chiếm đoạt
to carry off all the prices
đoạt được tất cả các giải
làm cho chấp nhận được, làm cho thông qua được
to carry on
xúc tiến, tiếp tục
to carry on with one's work
tiếp tục công việc của mình
điều khiển, trông nom
(thông tục) có thái độ kỳ quặc; có thái độ nóng nảy
don't carry on so
đừng nóng nảy thế, hãy bình tĩnh
tán tỉnh
to carry on with somebody
tán tỉnh ai; dan díu bí mật với ai
to carry out
tiến hành, thực hiện
to carry over
mang sang bên kia; (kế toán) mang sang
to carry through
hoàn thành
làm thoát khỏi, làm vượt qua được (khó khăn)
his courage will carry him through
lòng can đảm của anh ta giúp anh ta vượt qua tất cả
to carry coals to Newcastle
(tục ngữ) chở củi về rừng
to carry the day
thắng lợi thành công
to carry into practice (execution)
thực hành, thực hiện
to carry it
thắng lợi, thành công
to carry it off well
giữ được thái độ đường hoàng; không hề nao núng
to fetch and carry
(xem) fetch
as fast as one's legs can carry one
nhanh bằng hết sức của mình
to carry the can for sth
nhận trách nhiệm về cái gì
to carry everything before one
thành công mỹ mãn
to carry one's points
thuyết phục người ta nghe mình
to carry the war into the enemy's camp
tấn công (chứ không chỉ giữ thế thủ)
to carry weight
có trọng lượng, có ảnh hưởng sâu sắc(máy tính) số mang sang hàng tiếp theo, sự chuyển sang // mang sang
accumulative c. số mang sang được tích luỹ
delayed c. sự mang sang trễ
double c. sự mang sang kép
end around c. hoán vị vòng quanh
negative c. sự mang sang âm
previous c. sự mang sang trước (từ hàng trước)
simultaneous c. (máy tính) sự mang sang đồng thời
single c. (máy tính) sự mang sang đơn lẻ
successive c. ies (máy tính) sự mang sang liên tiếp
undesirable c. (máy tính) sự mang sang không mong muốn

/'kæri/

danh từ
(quân sự) tư thế cầm gươm chào; sự bồng vũ khí
tầm súng; tầm bắn xa
sự khiêng thuyền xuống (từ sông này sang sông khác); nơi kéo thuyền lên khỏi mặt nước (để chuyển đi nơi khác)

động từ
mang, vác, khuân, chở; ẵm
railways and ships carry goods xe lửa và tàu chở hàng
to carry a baby in one's arms ẵm em bé trong tay
đem theo, đeo, mang theo; tích trữ (hàng hoá để bán); nhớ được
to carry money with one đem theo tiền
can you carry all these figures in your head? anh có thể nhớ được tất cả những con số này không?
mang lại, kèm theo, chứa đựng
the loan carries 3 per cent interest tiền cho vay ấy mang lại 3 phần trăm lãi
power carriers responsibility with it quyền lực kèm theo trách nhiệm
dẫn, đưa, truyền
the oil is carried across the desert in pipelines dầu được dẫn qua sa mạc bằng đường ống
to carry conviction truyền (cho ai) sự tin tưởng (của mình); có sức thuyết phục
chống, chống đỡ
these pillars carry the weight of the roof những cột này chống đỡ sức nặng của mái nhà
có tầm, đạt tới, tầm xa; tới, đi xa (tới), vọng xa
these guns carry for enough súng này bắn khá xa
the sound of the guns carries many miles tiếng súng vọng xa nhiều dặm
đăng (tin, bài) (tờ báo)
todays' paper carries the news that... báo hôm nay đăng tin rằng...
(toán học) mang, sang, nhớ
làm dài ra, kéo cao lên, tiếp nối
to carry a fence round a field kéo dài bức rào quanh cánh đồng
thắng, lấy được, chiếm được, đoạt được; thuyết phục được; vượt qua; được thông qua, được chấp nhận; giành được thắng lợi cho ta
to carry the enemy's position's chiếm được vị trí địch
to carry everything before one vượt qua mọi trở lực thành công
to carry one's audience with one thuyết phục được thính giả của mình
he carried his point điều anh ta đưa ra được chấp nhận
the resolution was carried nghị quyết được thông qua
có dáng dấp, đi theo kiểu; giữ theo kiểu
the carries himself like a soldier anh ấy đi dáng như một quân nhân
to carry sword cầm gươm chào
có thái độ, xử sự, cư xử, ăn ở
he carries himself insolently hắn có thái độ láo xược !to carry away
đem đi, mang đi, thổi bạt đi !to be carried away
bị lôi cuốn đi, bị làm cho say mê
to be carried away by one's enthusiasm bị nhiệt tình lôi cuốn đi !to carry forward
đưa ra phía trước
(toán học); (kế toán) mang sang !to cary off
đem đi, bắt đi, đưa đi khỏi chốn trần ai
chiếm đoạt
to carry off all the prices đoạt được tất cả các giải
làm cho chấp nhận được, làm cho thông qua được !to carry on
xúc tiến, tiếp tục
to carry on with one's work tiếp tục công việc của mình
điều khiển, trông nom
(thông tục) có thái độ kỳ quặc; có thái độ nóng nảy
don't carry on so đừng nóng nảy thế, hãy bình tĩnh
tán tỉnh
to carry on with somebody tán tỉnh ai; dan díu bí mật với ai !to carry out
tiến hành, thực hiện !to carry over
mang sang bên kia; (kế toán) mang sang !to carry through
hoàn thành
làm thoát khỏi, làm vượt qua được (khó khăn)
his courage will carry him throught lòng can đảm của anh ta giúp anh ta vượt qua tất cả !to carry all before one
thành công, thắng được mọi sự chống đối trở ngại !to carry coals to Newcastle
(tục ngữ) chở củi về rừng !to carry the day
thắng lợi thành công !to carry into practice (execution)
thực hành, thực hiện !to carry it
thắng lợi, thành công !to carry it off well
giữ được thái độ đường hoàng; không hề nao núng !to fetch and carry
(xem) fetch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "carry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.