Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
analyze
analyze
['ænəlaiz]
Cách viết khác:
analyse
['ænəlaiz]
như analyse


/'ænəlaiz/

ngoại động từ
phân tích
to analyse a sentence grammatically phân tích ngữ pháp một câu văn
to analyse water phân tích nước
go analyse an issue phân tích một vấn đề
(toán học) giải tích

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "analyze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.