Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
analyzer
analyzer
['ænəlaizə]
Cách viết khác:
analyser
['ænəlaizə]
như analyser


/'ænəlaiz/

ngoại động từ
phân tích
to analyse a sentence grammatically phân tích ngữ pháp một câu văn
to analyse water phân tích nước
go analyse an issue phân tích một vấn đề
(toán học) giải tích

Related search result for "analyzer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.