Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
synthesize
synthesize
['sinθisaiz]
Cách viết khác:
synthesise
['sinθisaiz]
synthetise
['sinθitaiz]
synthetize
['sinθitaiz]
ngoại động từ
tạo ra (cái gì) bằng phương pháp tổng hợp
tổng hợp; kết hợp (các bộ phận) thành một thểtổng hợp

/'sinθisaiz/ (synthesise) /'sinθisaiz/ (synthetise) /'sinθitaiz/ (synthetize) /'sinθitaiz/

ngoại động từ
tổng hợp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "synthesize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.