Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
synthesise
synthesise
['sinθisaiz]
Cách viết khác:
synthesize
['sinθisaiz]
nhu synthesize


/'sinθisaiz/ (synthesise) /'sinθisaiz/ (synthetise) /'sinθitaiz/ (synthetize) /'sinθitaiz/

ngoại động từ
tổng hợp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "synthesise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.