Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absciss
absciss
[æb'sis]
danh từ, số nhiều là abscisses
(toán học) độ hoành


/æb'sis/

danh từ abscisses
(toán học) độ hoành

Related search result for "absciss"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.