Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abyss
abyss
[ə'bis]
Cách viết khác:
abysm
[ə'bizm]
danh từ
vực sâu, vực thẳm
biển thẳm
lòng trái đất; địa ngục


/ə'bis/

danh từ
vực sâu, vực thẳm
biển thẳm
lòng trái đất; địa ngục

Related search result for "abyss"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.