Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abscission
abscission
[æb'siʒn]
danh từ
(y học) sự cắt bỏ


/æb'siʤn/

danh từ
(y học) sự cắt bỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.