Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abbess
abbess
['æbis]
danh từ
(Thiên chúa giáo) bà trưởng tu viện


/'æbis/

danh từ
bà trưởng tu viện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "abbess"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.