Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thorpe
thorpe
[θɔ:p]
Cách viết khác:
thorp
[θɔ:p]
như thorp


/θɔ:p/ (thorpe) /θɔ:p/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) thôn, xóm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thorpe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.