Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trope
trope
[troup]
danh từ
phép chuyển nghĩa (việc sử dụng một từ hoặc nhóm từ theo (nghĩa bóng)); phép tu từ, mỹ từ pháp
câu thơ thêm vào trong bài hát cầu kinh (công giáo)


/troup/

danh từ
(văn học) phép chuyển nghĩa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "trope"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.