Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thorpe


/θɔ:p/ (thorpe)

/θɔ:p/

danh từ

(từ cổ,nghĩa cổ) thôn, xóm


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thorpe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.