Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thorp
thorp
[θɔ:p]
Cách viết khác:
thorpe
[θɔ:p]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) thôn, xóm


/θɔ:p/ (thorpe) /θɔ:p/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) thôn, xóm

Related search result for "thorp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.