Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unassailable
unassailable
[,ʌnə'seiləbl]
tính từ
không thể bị tấn công, không thể bị chiếm lĩnh
an unassailable strong-hold
một đồn lũy không thể đánh chiếm được
không thể nghi ngờ, không thể bác bỏ


/,ʌnə'seiləbl/

tính từ
không thể tấn công được
không công kích được (lời nói...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unassailable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.