Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unattackable
unattackable
[,ʌnə'tækəbl]
tính từ
không thể đánh nổi, không thể tấn công được


/'ʌnə'tækəbl/

tính từ
không thể đánh nổi, không thể tấn công được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unattackable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.