Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unshakable
unshakable
['ʌn'∫ædoud]
tính từ
không bị che bóng
không thể lay chuyển


/' n' eik bl/

tính từ
không lay chuyển được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unshakable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.