Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thrice


/θrais/

phó từ

(từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) ba lần

    thrice as much bằng ba chừng ấy


Related search result for "thrice"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.