Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sparoid
sparoid
['speərɔid]
danh từ
(động vật học) cá tráp
tính từ
(động vật học) (thuộc) họ cá tráp


/'speərɔid/

danh từ
(động vật học) cá tráp

tính từ
(động vật học) (thuộc) họ cá tráp

Related search result for "sparoid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.