Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lucre
lucre
['lu:kə]
danh từ
lợi, lợi lộc
filthy lucre
của bất nhân; (đùa cợt) tiền


/'lu:kə/

danh từ
lợi, lợi lộc
filthy lucre của bất nhân;(đùa cợt) tiền

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lucre"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.