Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lacker
lacker
['lækə]
Cách viết khác:
lacquer
['lækə]
như lacquer


/'lækə/ (lacker) /'lækə/

danh từ
sơn
đồ gỗ sơn !lacquer painting
tranh sơn mài !pumice lacquer
sơn mài

ngoại động từ
sơn, quét sơn

Related search result for "lacker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.