Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lock step
lock+step
['lɔk'step]
danh từ
(quân sự) bước đi sát gót với người đằng trước


/'lɔk'step/

danh từ
(quân sự) bước đi sát gót (người đằng trước)

Related search result for "lock step"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.