Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
libelee
libelee
[,laibə'li:]
Cách viết khác:
libellee
[,laibə'li:]
danh từ
(pháp lý) bên bị


/,laibə'bi:/ (libellee) /,laibə'bi:/

danh từ
(pháp lý) bên bị

Related search result for "libelee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.