Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lend

lend
[lend]
ngoại động từ
cho vay, cho mượn
can you lend me 500 francs?
anh cho tôi mượn 500 frăng được không?
I lent that record to John but never got it back
tôi cho John mượn đĩa hát đó nhưng chẳng bao giờ lấy lại được
cung cấp (tiền) trong một thời hạn để lấy lãi; cho vay lãi
the banks are lending money at a competitive rate of interest
các ngân hàng đang cho vay với lãi suất cạnh tranh
thêm phần, thêm vào
to lend credibility/credence/plausibility to a report
làm cho bản báo cáo có thêm sự đáng tin/sự tin cậy/tính hợp lý
to lend probability to a story
làm cho câu chuyện thêm dễ tin
to lend one's services
đóng góp thêm sự giúp đỡ của mình
to lend the occasion a little glamour
làm cho cơ hội thêm phần hấp dẫn
his presence lent dignity to the occasion
sự có mặt của ông ấy đã làm cho buổi lễ thêm trịnh trọng
a little garlic lends flavour to a sauce
một ít tỏi làm cho nước xốt thêm hương vị
to lend assistance (aid) to
giúp đỡ
to lend countenance to somebody
(xem) countenance
to lend an ear
(xem) ear
to lend colour to sth
khiến cho điều gì thêm tính xác thực
to lend itself to
thích hợp với, có thể dùng làm
to lend a (helping) hand
giúp đỡ ai một tay
to lend oneself to sth
thích ứng với, thích nghi với; phụ hoạ theo
tận lực vì, dốc tâm dốc sức vào


/end/ (lent) /lent/

ngoại động từ
cho vay, cho mượn
to lend money at interest cho vay lãi
thêm phần, thêm vào
to lend enchantment to... thêm vẻ huyền diệu cho...
to lend oribability to a story làm chi câu chuyện thêm dễ tin !to lend assistance (aid) to
giúp đỡ !to lend countanance to somebody
(xem) countenence !to lend an ear
(xem) ear !to lend itself to
thích hợp với, có thể dùng làm !to lend a [helping] hand to someone
giúp đỡ ai một tay !to lend oneself to
thích ứng với, thích nghi với; phụ hoạ theo
tận lực vì, dốc tâm dốc sức vào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.