Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kick-up
kick-up
['kik'ʌp]
danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)
sự om sòm
cuộc cãi lộn om sòm


/'kik'ʌp/

danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)
sự om sòm
cuộc cãi lộn om sòm

Related search result for "kick-up"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.