Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kick-off
kick-off
['kik'ɔ:f]
danh từ
(bóng đá) cú phát bóng
(thông tục) sự bắt đầu


/'kik'ɔ:f/

danh từ
(thể dục,thể thao) quả ra bóng mở đầu (bóng đá)
(thông tục) sự bắt đầu

Related search result for "kick-off"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.