Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
song phi


[song phi]
Đá song phi
To kick with two feet at the same time, to give a double kick.Đá song phi
To kick with two feet at the same time, to give a double kick


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.