Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phốc


[phốc]
Strong, forceful.
Đá phốc vào bụng dưới
To give a strong kick under the belt (of someone)
give a kick at (đá phốc)Strong, forceful
Đá phốc vào bụng dưới To give a strong kick under the belt (of someone)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.