Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
international

international
[,intə'næ∫ənl]
tính từ
quốc tế
international police
cảnh sát quốc tế
international cooperation
sự hợp tác quốc tế
(thuộc) tổ chức quốc tế cộng sản
danh từ
vận động viên trình độ quốc tế
cuộc thi đấu quốc tế
(International) Quốc tế cộng sản
the First International
Quốc tế cộng sản I
the Second International
Quốc tế cộng sản II
the Third International
Quốc tế cộng sản III


/,intə'næʃənl/

tính từ
quốc tế
(thuộc) tổ chức quốc tế cộng sản

danh từ
vận động viên trình độ quốc tế
đại biểu quốc tế cộng sản
cuộc thi đấu quốc tế
(International) Quốc tế cộng sản
the First International Quốc tế cộng sản I
the Second International Quốc tế cộng sản II
the Third International Quốc tế cộng sản III

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "international"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.