Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
internationale
internationale
[,intə'næ∫ə'nɑ:l]
danh từ
(The Internationale) bài hát (cách mạng) Xã hội chủ nghĩa quốc tế; quốc tế ca


/,intə'næʃə'nɑ:l/

danh từ
bài ca quốc tế, quốc tế ca

Related search result for "internationale"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.