Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
communistic international


/'kɔmintə:n/

danh từ
Quốc tế cộng sản III ((cũng) Communistic International)

Related search result for "communistic international"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.