Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impressionable
impressionable
[im'pre∫nəbl]
tính từ
dễ xúc cảm, nhạy cảm
dễ bị ảnh hưởng


/im'preʃnəbl/

tính từ
dễ xúc cảm, nhạy cảm
dễ bị ảnh hưởng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "impressionable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.