Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impressionableness
impressionableness
[im'pre∫nəblnis]
Cách viết khác:
impressionability
[im,pre∫nə'biliti]
như impressionability


/im,preʃnə'biliti/ (impressionableness) /im'preʃnəblnis/

danh từ
tính dễ xúc cảm, tính nhạy cảm
tính dễ bị ảnh hưởng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.