Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impressible
impressible
[im'presəbl]
tính từ
dễ cảm động, dễ cảm kích
dễ bị ảnh hưởng


/im'presəbl/

tính từ
dễ cảm động, dễ cảm kích
dễ bị ảnh hưởng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.