Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grieve


/gri:v/

ngoại động từ

gây đau buồn, làm đau lòng

    to grieve one's parents làm cho cha mẹ đau lòng

nội động từ

đau buồn, đau lòng

    to grieve at the death of đau buồn vì cái chết của (ai)

    to grieve about somebody's misfortunes đau lòng vì những sự không may của ai

    to grieve at sad news đau khổ vì nhận được tin buồn


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grieve"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.