Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cảm kháiverb
To grieve
cảm khái về nỗi nước mất nhà tan to grieve over the occupation of one's country and the dispersal of one's family

[cảm khái]
To grieve, be pained; in melancholy
cảm khái về nỗi nước mất nhà tan
to grieve over the occupation of one's country and the dispersal of one's familyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.