Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gash

gash
[gæ∫]
danh từ
vết thương dài và sâu; vết cắt dài và sâu
(kỹ thuật) vết cắt, vết khắc, vết rạch
ngoại động từ
rạch một vết cắt dài và sâu

[gash]
saying && slang
girls, broads, chicks, lovelies
We can't have a party without gash. Let's phone some girls.


/gæʃ/

danh từ
vết thương dài và sâu; vết cắt dài và sâu
(kỹ thuật) vết cắt, vết khắc, vết rạch

ngoại động từ
rạch một vết cắt dài và sâu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.