Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gassy
gassy
['gæsi]
tính từ
(thuộc) khí; như khí
đầy khí
ba hoa rỗng tuếch (lời nói...)


/'gæsi/

tính từ
(thuộc) khí; như khí
đầy khí
ba hoa rỗng tuếch (lời nói...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gassy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.