Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
escape clause
escape+clause
[is'keip'klɔ:z]
danh từ
điều khoản (trong hợp đồng) cho phép người ký thoát khỏi sự ràng buộc của nghĩa vụ trong những điều kiện nhất định; điều khoản giải thoát (cũng) get-out clause


/is'keip'klɔ:z/

danh từ
điều khoản giải thoát (sự ràng buộc đôi bên)

Related search result for "escape clause"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.