Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
điều khoản


[điều khoản]
clause; provision; terms
Ký hợp đồng có 12 điều khoản
To sign a contract with twelve clausesClause, provition
Hợp đồng có mười hai điều khoản A contract with twelve clauses


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.